1546851163 เข้าชม : 105 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

สำนักงาน กศน.จังหัดเชียงราย จัดอบรมการใช้ระบบอ่านหนังสืออนไลน์สำหรับงานห้องสมุดประชาชนและการซ่อมบำรุงหนังสือห้องสมุดประชาชนสำหรับบรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย และครู กศน. เพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลาการผู้ปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงของ