1546872363 เข้าชม : 78 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

 

บ้านหนังสือชุมชน อำเภอพญาเม็งราย

ที่

ตำบล

ชื่อบ้านหนังสือ

ที่ตั้ง

Faopage

บ้านหนังสือ

จำนวนหนังสือที่ให้บริการ

อาสาสมัคร

ครูผู้ กศน.ตำบลที่รับผิดชอบ

1.

แม่เปา

บ้านทู่งเจ้าใต้(หอประชุมหมู่บ้าน)

เลขที่ :หมู่ที่ : 18 ตำบล: แม่เปาอำเภอ: พญาเม็งราย จังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาเม็งราย

 

30 เล่ม

นายสมพล  เขื่อนแก้วเบอร์โทร : 089555100

นางสาวกุลธิดา  เจ้าส่งเบอร์โทร : 0801210751

2.

บ้านแม่เปาใต้(ร้านอาหารตามสั่ง)

เลขที่ :14หมู่ที่ : 3 ตำบล: แม่เปาอำเภอ: พญาเม็งรายจังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาม็งราย

50 เล่ม

นางจุฑารัตน์  จำศีลเบอร์โทร :065-434236

นางสาวกุลธิดา  เจ้าส่งเบอร์โทร : 0801210751

3.

แม่ต๋ำ

บ้านร้านกาแฟ

เลขที่ :7หมู่ที่ : 4 ตำบล: แม่ต๋ำอำเภอ: พญาเม็งรายจังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาเม็งราย

30 เล่ม

นางสาวเบญจวรรณ ประยศ เบอร์โทร : 0895591088

นายสดายุ  ทองมาลาเบอร์โทร : 0800330575

4.

บ้านป่าม่วง

เลขที่ :หมู่ที่ : 4 ตำบล: แม่ต๋ำอำเภอ: พญาเม็งรายจังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาเม็งราย

30 เล่ม

นายปัน  ชนะสม

เบอร์โทร : 0817837842

นายสดายุทอง  มาลาเบอร์โทร : 0800330575

5.

ไม้ยา

บ้านไม้ยาร้านอาหาร 

เลขที่ :หมู่ที่ : 2 ตำบล: ไม้ยาอำเภอ: พญาเม็งรายจังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาเม็งราย

30 เล่ม

นางสาวธนัชพร  นาโกเบอร์โทร : 0985488193

นางสาวสุรีญาเดชพิทักษ์ยนต์ เบอร์โทร : 0931985978

6.

บ้านห้วยก้าง(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เลขที่ :58หมู่ที่ : 14 ตำบล: ไม้ยาอำเภอ: พญาเม็งรายจังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาเม็งราย

30 เล่ม

นางบุญมา  ทองไทยเบอร์โทร : 0990135446

นางสุรีญา  เดชพิทักษ์ยนต์ เบอร์โทร : 0931985978

7.

เม็งราย

บ้านสันสะลีก(ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย

เลขที่ :104หมู่ที่ : 1 ตำบล: เม็งรายอำเภอ: พญาเม็งรายจังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาเม็งราย

30 เล่ม

นางขนิษฐา มะโนสมบัติเบอร์โทร : 0844821995

นางกชกรอินประสงค์เบอร์โทร : 0833250239

8.

บ้านเม็งราย(ธนาคารเพื่อกานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

เลขที่ :393หมู่ที่ : 10 ตำบล: เม็งรายอำเภอ: พญาเม็งรายจังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาเม็งราย

30 เล่ม

นางสาวเบญจวรรณ เมืองใจเบอร์โทร : 0877878944

นางกชกรอินประสงค์เบอร์โทร : 0833250239

9.

ตาดควัน

บ้านแม่ต๋ำน้ำตก(ร้านขายของชำ)

เลขที่ :1หมู่ที่ : 6 ตำบล: ตาดควันอำเภอ: พญาเม็งรายจังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาเม็งราย

30 เล่ม

นางดารณี ทนดี

เบอร์โทร : 0899501260

นางชนันธิตาเรืองจุ้ยเบอร์โทร : 0907539531

10.

บ้านทุ่งโค้ง(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เลขที่ :108หมู่ที่ : 8 ตำบล: ตาดควันอำเภอ: พญาเม็งรายจังหวัด: เชียงรายรหัสไปรษณีย์: 57290

บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอพญาเม็งราย

30 เล่ม

นางอำไพ อินเรือง

เบอร์โทร : 0612651614

นางชนันธิตาเรืองจุ้ยเบอร์โทร : 0907539531

สรุป ผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2561 มีการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จำนวน 251 คน มีกิจกรรมเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 178 ครั้ง มีผู้รับใช้บริการบ้านหนังสือชุมชนทั้งหมด จำนวน 1,198 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.03

บ้านหนังสือชุมชนอื่นๆ