1546874638 เข้าชม : 171 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาที่ดำเนินการ

เป้าหมาย(ครั้ง/คน)

ผล

(ครั้ง/คน)

ผู้ใช้บริการ

(คน)

สรุปผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

1

 

 

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

ตุลาคม 2560

4 ครั้ง

4 ครั้ง

 

 

78

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.4

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.4

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

21 ตุลาคม 2560

10 คน

16 คน

2

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

 

พฤศจิกายน 2560

4 ครั้ง

5 ครั้ง

 

 

59

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

 11 พฤศจิกายน 2560

10 คน

20 คน

3

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

 

ธันวาคม 2560

4 ครั้ง

4 ครั้ง

 

65

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

16  ธันวาคม 2560

10 คน

18 คน

4.

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

มกราคม 2560

4 ครั้ง

4 ครั้ง

 

72

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

13 มกราคม 2560

10 คน

19 คน

5

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กุมภาพันธ์ 2561

 

4 ครั้ง

5 ครั้ง

 

83

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

 

24 กุมภาพันธ์  2561

10 คน

11คน

6

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

มีนาคม 2561

4 ครั้ง

4 ครั้ง

 

64

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

17  มีนาคม 2561

10 คน

14 คน

7

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

เมษายน 2561

4 ครั้ง

4 ครั้ง

 

84

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

 24 เมษายน 2561

10 คน

23 คน

8

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

พฤษภาคม 2561

4 ครั้ง

4 ครั้ง

 

77

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

19 พฤษภาคม 2561

10 คน

19 คน

9

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

มิถุนายน 2561

4 ครั้ง

4 ครั้ง

 

90

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

16 มิถุนายน 2561

10 คน

21 คน

10

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กรกฎาคม 2561

4 ครั้ง

4 ครั้ง

99

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

14 กรกฎาคม 2561

10 คน

18 คน

11

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

สิงหาคม 2561

4 ครั้ง

4 ครั้ง

95

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

11 สิงหาคม 2561

10 คน

16 คน

12

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

กันยายน 2561

4 ครั้ง

4 ครั้ง

86

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

9 กันยายน 2561

10 คน

15 คน

รวม

952

 

สรุป ผลการดำเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดปีงบประมาณ 2562 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดทั้งหมดจำนวน 12 ครั้ง มีการหมุนเวียนหนังสือจำนวน 48 ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 952 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.4

 

 

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ