1546873196 เข้าชม : 516 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

บรรณสัญจร Book Voyage

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาที่ดำเนินการ

เป้าหมาย

ผล

 

สรุปผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

1.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคหนังสือบรรณสัญจร

ไตรมาส 1-4

12 ครั้ง

15 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81

2.

กิจกรรมขอรับบริจาคหนังสือ

ไตรมาส 1-4

300 เล่ม

667 เล่ม

3.

กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน

ไตรมาส 1-4

12 ครั้ง

25 ครั้ง

 

สรุป ผลการดำเนินงานบรรณสัญจรปีงบประมาณ 2561 มีการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคหนังสือบรรณสัญจร จำนวน 15 ครั้ง คน มีกิจกรรมขอรับบริจาคหนังสือ จำนวน 667 เล่ม มีกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน จำนวน 25 ครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81

 

บรรณสัญจร อื่นๆ
เข้าชม : 516 ครั้ง )